Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Placówka Kształcenia Ustawicznego „ Styl Studio” w Łodzi ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 66l. 21 , 91-498 Łódź
 2. Kontakt z Administratorem Placówki Kształcenia Ustawicznego „ Styl Studio” w Łodzi :
  e-mail: biuro@stylstudio.pl telefon: 602 494 296
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • Kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym w formach kursowych,
  • Przetwarzanie dokumentacji przebiegu nauczania,
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu promocji Placówki Kształcenia Ustawicznego „ Styl Studio”
  • W celu realizacji umowy kupna/sprzedaży.
 4. Podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność przetwarzania do zrealizowania przez administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia RODO.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora, a także organom administracji publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator nie przekazuje danych innym odbiorcom.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie obowiązującym przepisami w placówce.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.