Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1062 z późn. zm.) oświadczam, że:

  1.  wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas warsztatów/szkolenia/kursu kosmetycznego w dniu …………………………………………………………………………………………. roku
    (dalej: Wydarzenie) oraz na nieodpłatne i wielokrotne jego rozpowszechnianie poprzez publikację materiału z Wydarzenia z moim wizerunkiem na profilach Organizatora warsztatów/szkolenia/kursu kosmetycznego lub/i Instruktora prowadzącego Wydarzenie w portalach społecznościowych Facebook i Instagram w celach promocyjnych, reklamowych, czy edukacyjnych;
  2. materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych;
  3.  niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  a także dotyczy wszelkich materiałów z moim udziałem wykonanych podczas Wydarzenia;
  4. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji efektu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

 

………………………………………………………………………

                                                                                               data i podpis