logo circle black

 

KONSPEKT EDUKACYJNY

 

Kurs ABC rozmowy kwalifikacyjnej

 

Etapy przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej:

Rozmowa Kwalifikacyjna

Warto podkreślić, że rozmowy są zróżnicowane ze względu na to, do jakiej firmy czy instytucji aplikujemy. Na pewno w małej firmie mamy szansę na rozmowę już za pierwszym razem z jej właścicielem, natomiast w dużej korporacji rozmowa ma charakter etapowy.
Gdy odbieramy telefon, podczas którego jesteśmy zapraszani na spotkanie, jesteśmy zaskoczeni i bardzo podekscytowani. Skupiamy się na samym fakcie zaproszenia. Zapominamy dopilnować szczegółów.

Odkładamy słuchawkę i nie wiemy:

 • Z kim mamy się spotkać?
 • Kiedy i gdzie to spotkanie będzie miało miejsce?
 • Z jakich etapów będzie się składać:
 • (rozmowa, testy, assessment center itp.).


Dodatkowo boimy się spytać:

 • Jak długo to spotkanie potrwa?
 • Ile osób będzie uczestniczyło w spotkaniu?
 • W jakim języku będzie przeprowadzona rozmowa?
 • Z jakich etapów będzie się składać: (rozmowa, testy, assessment center itp.)

Przeanalizuj ofertę pod kątem Twoich mocnych i słabych stron. Jednym z kluczowych elementów w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej jest poznanie i zrozumienie profilu stanowiska pracy, o które się ubiegamy. Pod kątem, jakich kompetencji rekruter będzie badał Twoje umiejętności.

Przeanalizuj Swoje słabe strony i przygotuj argumenty na ich obronę np.;

 • Nie mam doświadczenia w pracy biurowej, ale studia prawnicze sprawiły, że sprawnie poruszam się w przepisach prawnych, wymogach formalnych, a także przywiązuje wagę do szczegółów.
 • Nie mam doświadczenia w telefonicznej obsłudze klienta, ale moja wysoka kultura osobista i umiejętności słuchania sprawiają, że relacje buduję na wysokim poziomie profesjonalizmu.


Najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne, a to przykład kilku z nich:
 

 • Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 • Co Pan/i wie na temat naszej firmy?
 • Dlaczego Pan/i odpowiedział/a na nasze ogłoszenie?
 • Dlaczego będzie dla Pana/i właściwą osobą na tym stanowisku pracy?
 • Co będzie dla Pana/i najtrudniejsze w początkowym okresie pracy?
 • Co będzie decydowało o sukcesie Pana/i działań?
 • Co Pan/i ceni u siebie najbardziej?
 • Jakie są Pana/i słabe strony?
 • Proszę wymienić swoje sukcesy zawodowe?
 • Czego Pan/i oczekuje od pracodawcy?
 • Jakie są Pana/i oczekiwania finansowe?


Ważne zasady

Zasada „ Trzech P”

 1. Przemyśl.
 2. Poszukaj.
 3. Pokaż.


Przemyśl:

 • Dlaczego naprawdę chcę pracować w tej firmie?
 • Czy twoje dotychczasowe doświadczenie i kompetencje są zgodne z profilem nowego stanowiska?
 • A jeśli istnieją rozbieżności, to jak można je zniwelować?
 • Dokładnie przeanalizuj swoje mocne i dobre strony.
 • Czy twoja dotychczasowa ścieżka kariery była spójna i kolejny krok będzie logicznym rozwiązaniem?


Poszukaj:

 • Zdobądź jak najwięcej informacji o firmie, zwłaszcza przed rozmową kwalifikacyjną.
 • W trakcie rozmowy musisz pokazać, że wiesz dużo na jej temat.
 • Znasz jej profil działalności.
 • Znasz otoczenie biznesowe.
 • Wyzwania stojące przed branżą.


Pokaż:

 • W trakcie rozmowy bądź skoncentrowany i pewny siebie, oczywiście w granicach rozsądku.
 • Kandydaci nadmiernie pewni, odpowiadają na wszystkie pytania z marszu – mogą być potraktowani niezbyt przychylnie.
 • Zaufaj sobie, ale nie stawiaj na improwizację.
 • W trakcie rozmowy musisz autentycznie zauroczyć swoją osobą rozmówcę.
 • Pamiętaj, że masz niewiele czasu, żeby się korzystnie zaprezentować.
 • Pewna prezentacja, dobry kontakt wzrokowy i uśmiech na twarzy wzmocnią tylko dobre wrażenie.


Testy rekrutacyjne, czego możesz się spodziewać?
W procesie rekrutacji i selekcji kandydatów:

 • Stosowane są różnorodne testy psychologiczne.
 • Najczęściej spotkać można z następującymi metodami diagnostycznymi:
 • Test inteligencji ( werbalne i niewerbalne).
 • Test osobowości.
 • Test badające określone predyspozycje psychiczne.


Test inteligencji werbalnej:

 • Badające wiedzę.
 • Kompetencje językowe.
 • Zasób słownictwa.
 • Umiejętność rozumienia i używania pojęć.


Test inteligencji niewerbalnej:

 • Zdolności logicznego myślenia.
 • Wnioskowania
 • Kojarzenia czy odkrywania reguł.
 • Zdolności arytmetyczne.
 • Analizy i syntezy.
 • Szybkości uczenia się.
 • Pamięć.
 • Wyobraźni przestrzennej.
 • Koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Szybkości i dokładności spostrzegania.


Test osobowości:

Najczęściej mające formę kwestionariusza, w którym należy wybrać jedną odpowiedź typu;
Tak, Nie, Nie wiem.

Pozwalające określić podstawowe wymiary:

 • Osobowości.
 • Temperamentu.
 • Zrównoważenia i kontroli emocjonalnej.
 • Samooceny.
 • Poczucia kontroli.
 • Zdolności adaptacyjnych.
 • Odporności na stres.


Testy badające określone predyspozycje psychiczne:

 • Struktury motywacji.
 • Systemu wartości.
 • Stylu rozwiązywania konfliktów.
 • Kierowania zespołem.
 • Predyspozycje przywódcze.
 • Przygotować się do testów nie można.
 • Ponieważ badają one specyficzne, indywidualne cechy osobowe człowieka.
 • Nie ma odpowiedzi dobrych i złych.
 • W testach ważne jest, aby odpowiedź była szczera i rzetelna zgodna z własnym wewnętrznym przekonaniem.


Do mniej znanych testów należą:

 • Testy zdolności.
 • Przestrzenne.
 • Mechaniczne.
 • Dokładności spostrzegania.
 • Zręcznościowe.


Pytania z odpowiedzią:
Na jakie zadawane pytania musimy odpowiadać:

 • Czy kandydat ma jakieś schorzenia przeszkadzające mu w wykonywaniu zawodu?
 • Czy odbył służbę wojskową?
 • Czy posiada odpowiednie doświadczenie?


Pytania bez odpowiedzi:
Na jakie zadawane pytania nie musimy odpowiadać:

 • Rasa kandydata.
 • Wyznanie.
 • Narodowość.
 • Stan cywilny.
 • Planowanie rodziny.


Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, ponieważ nie można zrobić drugi raz pierwszego wrażenia
!

Przed rozmową kwalifikacyjną należy pamiętać o kilku złotych zasadach:

 • Dobrze się wyspać.
 • Zjeść śniadanie.
 • Zrelaksować się.
 • Nie spóźnić się.
 • Zadbać o wygląd zewnętrzny.
 • Przygotować się merytorycznie.

Pierwszym istotnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

 • Punktualność.

Badania wykazały, że pierwszych:

 • 30 sekund.
 • 30 słów.
 • 30 gestów.

Decyduje o pomyślnym zakończeniu rozmowy.

Na ocenę osoby wpływa:

 • Pierwsze wrażenie – 55%
 • Ton głosu – 38%
 • Treść wypowiedzi – 7%

Po Twoim wyglądzie, ten osąd powstaje w ciągu pierwszych 15 – 30 sekund.
Czy Twój wygląd potwierdza Twój profesjonalizm?

Bardzo często ludzie oceniają Twoją:

 • Przeszłość.
 • Wiedzę.
 • Umiejętności.
 • Doświadczenie.
 • Profesjonalizm


Na ocenę Twojego wyglądu mają wpływ takie elementy jak:

 • Fryzura ( właściwa długość i uczesanie).
 • Higiena ( ciała).
 • Higiena ( ręce, zęby, paznokcie).
 • Ubranie i dodatki ( biżuteria, zegarek).
 • Zadbane ( czyste buty, czyste i wyprasowane ubranie, itp..).

Znajomość mowy ciała nie tylko umożliwia kreowanie własnej postawy, ale również daje możliwość odczytywania nastrojów naszego rekrutera.

Wyróżniamy pozytywne i negatywne sygnały naszego rozmówcy.

Pozytywne sygnały dawane przez naszego rozmówcę:

 • Skupienie wzroku.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Pochylenie ciała w naszym kierunku.
 • Pochylenie głowy w bok.
 • Potakiwanie głową.
 • Oparcie pięści o policzek z palcem wskazującym skierowanym w górę.


Negatywne sygnały dawane przez naszego rozmówcę:

 • Podpieranie głowy (nuda).
 • Pocieranie lub zasłanianie ust, ucha, oka.
 • Rozmówca podejrzewa nas o nieszczerość.
 • Krzyżowanie nóg lub rąk (zamknięcie, obawa, brak zaufania).
 • Unikanie kontaktu wzrokowego (brak zainteresowania).
 • Oparcie rąk na biodrach (chęć konfrontacji).
 • Ziewanie (!).


Oswoić AC
Assessment Centre (w skrócie AC) – inaczej centrum oceny.

To zaawansowana i najbardziej trafna metoda selekcji kandydatów różnych zadań, symulacji, ćwiczeń praktycznych pod stałą obserwacją odpowiednio przeszkolonych osób, tzw. Asesorów.

Wśród najczęściej występujących elementów tej metody możemy wyróżnić:

 • Testy.
 • Koszyk zadań.
 • Studium przypadków.
 • Poszukiwanie faktów.
 • Wywiad.
 • Prezentacje.
 • Zadania grupowe (dyskusje, symulacje, odgrywanie ról).


Testy:

 • Językowe np.. język angielski.
 • Merytoryczne z wiedzy specjalistycznej, jak i ze znajomości obsługi komputera np. Excel
 • Osobowości, umiejętności, inteligencji badające indywidualne cechy charakteru kandydata takie jak dominacja, komunikacja.


Koszyk zadań
– celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie umiejętności organizacyjnych kandydata: zarządzanie czasem, ustalenia priorytetów, delegowania zadań. Otrzymuje zestaw listów, e – maili oraz dokumentów, na bazie, których musi w określonym czasie zaproponować swój plan działania, podać rozwiązania. Podejmowanie decyzji pod presją czasu.
Studium przypadku – jedna lub kilka osób otrzymuje do rozwiązania problem. Co pozwala ocenić umiejętności analityczne, planowania, podejmowania decyzji, a także kreatywność, wiedzę merytoryczną i zdolności przedsiębiorcze.
Poszukiwanie faktów – na podstawie szeregu informacji z różnych źródeł należy rozwiązać problemowe zadania i podjąć właściwe decyzje. W tym ćwiczeniu oceniana jest umiejętność poszukiwania i analizy informacji oraz wyciągania z nich właściwych wniosków.

Wywiad:

 • Biograficzny, bazujący na CV.
 • Behawioralny, dotyczący zachowań i reakcji w obliczu zaistniałych sytuacji.
 • Symulowany, polegający na udziale w scence negocjacyjnej lub konfliktowej.


Prezentacje
– ćwiczenie polega na przedstawieniu prezentacji np.: przy użyciu programu Power Point. Pozwala ono ocenić zdolność kandydata do wystąpień publicznych oraz siłę perswazji. Jasnego formułowania myśli, konstruowania wypowiedzi i autoprezentacja.
Zadania grupowe – zostają przedstawione kwestie problemowe np.. Każdy uczestnik dostaje określoną rolę i cel często sprzeczny z innymi, dla których należy znaleźć wspólne rozwiązanie. Takie zadanie bada zdolności interpersonalne, współpracy, negocjacji, siły perswazji, aktywnego słuchania, a także ujawnienie cech przywódczych kandydatów.
Zaproszenie na AC potraktuj, jako wyróżnienie i okazję, by jak najlepiej zaprezentować siebie i swoje kompetencje na tle grupy. Nawet, jeśli nie zostaniesz wybrany. AC jest szansą, byś zdobył o sobie takie informacje, które w przyszłości pomogą Ci pomóc we właściwym pokierowaniu Twoją karierą zawodową.
Profesjonalna sesja assessment centre to skuteczny i obiektywny sposób oceny Twojego potencjału i predyspozycji. Jak i również odkrycie Twoich silnych stron jak i obszarów wymagających doskonalenia jest niebywale cenne. To również doskonała rekompensata za poświęcony czas i stres.

Można skorzystać z internetowych symulatorów rozmów.

Symulator interview

www.pracuj.pl/rozmowa – kwalifikacyjna


Uwaga:

Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Placówki Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania części lub całości konspektu edukacyjnego.


Opracowała mgr Katarzyna Kaleta